Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

แหล่งที่มาของการเคลื่อนไหว

เนื่องจากผู้ใช้บางคนอาจมีแหล่งที่มาของการเคลื่อนไหวสองแหล่ง เช่น GPS และเซ็นเซอร์ความเร็ว Dash ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะแสดงเซ็นเซอร์ใดในช่องของความเร็วและระยะทาง เลือกจาก GPS, เซ็นเซอร์, เทรนเนอร์, หรือ E-Bike

แหล่งที่มาของการเคลื่อนไหวสามารถตั้งค่าได้ที่ ตั้งค่า > การจัดการข้อมูล > แหล่งที่มาของการเคลื่อนไหว

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"