คู่มือ Stages Cycling

Dash M50/L50
เฟิร์มแวร์ที่เปิดตัว
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้
Web  /   PDF
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ
Web  /   PDF
Dash L10
Power Meter
เปิดตัวเฟิร์มแวร์ Gen 3
Web  /   PDF
คู่มือขั้นตอนใช้งาน Stages Power Meter
Web  /   PDF
Accessories
แกน A, B, C, D (SRAM BB30)
Web  /   PDF
การใช้เซ็นเซอร์ Stages Pulse Heart Rate
Web  /   PDF
แกน (ใบหน้าการแข่งขัน)
Web  /   PDF
แกน F (Specialized)
Web  /   PDF
แกน G (SRAM Dub)
Web  /   PDF
Stages Bike
เฟิร์มแวร์ที่เปิดตัว
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้
Web  /   PDF
คู่มือการประกอบ
Web  /   PDF
คู่มือการติดตั้ง Remote Shifter
Web  /   PDF
StagesBike SB20 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ
Web  /   PDF
รหัสอะไหล่เซอร์วิส
Web  /   PDF
Stages Link App
บันทึกประจำรุ่นของแอป Stages Link
Web  /   PDF