Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

การตั้งค่าความยาวขาจาน

หากต้องการอัปเดตการตั้งค่าความยาวขาจาน:

  1. หมุนขาจานเพื่อให้พาวเวอร์มิเตอร์พร้อมทำงาน
  2. เปิด การจัดการ Stages Bike จากเมนูอุปกรณ์ที่มีในแอพ Stages Link
  3. ตัดการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับพาวเวอร์มิเตอร์
  4. เลือกความยาวที่ถูกต้องจากรายการความยาวขาจานในเมนูพาวเวอร์มิเตอร์ 172.5 มม. เป็นค่าเริ่มต้นที่อยู่แอพ
     

 
แอพจะส่งข้อมูลนี้ไปยังพาวเวอร์มิเตอร์และแสดงการแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสมบูรณ์

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"