Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

พาวเวอร์เฉลี่ย

ตั้งค่าพาวเวอร์เฉลี่ยของคุณเป็น 1 3 หรือ 10 วินาทีในหน้า Smartbike Control ในแอป Stages Link (1 วินาทีคือค่ากำลังในทันทีโดยไม่มีค่าเฉลี่ย)

การเฉลี่ยพาวเวอร์สามารถสลับได้จากหน้าการควบคุม Smartbike ระหว่างการขับขี่

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"