Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

น้ำหนักผู้ใช้

น้ำหนักตัว (หรือที่เรียกว่าน้ำหนักของผู้ใช้) พร้อมกับน้ำหนักอุปกรณ์สามารถใช้ในการคำนวณสำหรับโหมด Simulation มีสองวิธีในการเข้าถึงรายการน้ำหนักตัวในแอป Link:

  1. โดยการเปิดส่วน เมตริกร่างกาย จากเมนูหลัก:
  2. การกดลิงก์น้ำหนักผู้ใช้ในส่วนน้ำหนักอุปกรณ์ของการตั้งค่าเสมือน:
  3. ทั้งสองจะเปิดเมตริกร่างกายซึ่งหน้าจะสามารถป้อนน้ำหนักตัวได้:

เมื่อป้อนน้ำหนักตัวแล้วค่านั้นจะใช้กับการตั้งค่าเสมือนทั้งหมดในบัญชีแอป Link ของคุณจนกว่าจะมีการป้อนค่าใหม่

 

 

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"