Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

การติดตั้งบันได

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบด้านขวาและด้านซ้ายของบันไดจักรยานก่อนการติดตั้ง การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือเกลียวล้ม อาจทำให้ขาจานของ StagesBike เสียหาย ดูคำแนะนำของผู้ผลิตบันไดสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้ง

หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้บันไดกับประแจแบบแบนเนื่องจากโครงสร้างของเฟรม StagesBike ถึงแม้ว่าจะใช้ประแจหกเหลี่ยมเพื่อขันบันไดกับขาจาน แต่ก็ไม่แนะนำ

เครื่องมือที่จำเป็น: ด้ามขันบันไดขนาด 15 มม.

 1. เมื่อคุณเลือกความยาวขาจานที่คุณต้องการ ให้จับคู่บันไดสอดคล้องกับขาจานด้านซ้ายและขวา อ้างอิงถึงคู่มือของบันไดเพื่อศึกษาในการพิจารณาว่าอันไหนเป็นด้านซ้ายและขวา

  หมายเหตุ: บันไดด้านซ้ายของผู้ใช้จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา บันไดด้านขวาหมุนตามเข็มนาฬิกา
 2. ก่อนการติดตั้งให้ใช้จาระบีทาบนเกลียวของบันได
  ใช้จาระบีบริเวณเกลียวของบันได
 3. ในการติดตั้งบันได ให้เริ่มด้วยมือเพื่อใส่แกนหมุนเข้ากับตำแหน่งความยาวขาจานที่ต้องการบนขาจาน เพื่อให้แน่ใจว่าเกลียวของบันไดเข้ากับขาจานโดยไม่ทำให้เกลียวล้ม
  ขันเกลียวบันไดด้านซ้าย - ทวนเข็มนาฬิกา
 4. เมื่อขันเกลียวบันไดแต่ละอันถูกต้องแล้ว ให้ใช้ด้ามขันบันไดขนาด 15 มม. เพื่อขันให้แน่น
  ประแจขันบันไดหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อขันบันไดซ้ายให้แน่น

ใช้แอป Stages Cycling เพื่อรีเซ็ตพาวเวอร์มิเตอร์ Stages Power ซีโร่รีเซ็ตทุกครั้งที่ติดตั้งหรือย้ายบันไดไปยังตำแหน่งความยาวขาจาน

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"