Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า

ในการใช้งานครั้งแรก Dash จะแจ้งให้คุณทราบด้วยตัวช่วยตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้คุณเริ่มใช้ Dash ได้ เลือกภาษาของคุณและ Dash จะนำคุณไปสู่การทำงานพื้นฐานของปุ่ม Dash

ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Dash จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณผ่านแอป Stages Cycling หากคุณไม่มีแอป Stages Cycling คุณยังสามารถป้อนข้อมูลทั้งหมดนี้ผ่านตัวช่วยการตั้งค่าได้

  • หน่วย: เลือกการตั้งค่าหน่วยของคุณสำหรับระยะทาง น้ำหนัก และอุณหภูมิ
  • น้ำหนัก: น้ำหนักร่างกายจะใช้ในการคำนวณตัวชี้วัดบางอย่าง เช่น แคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญพลังงานต่อกิโลกรัม เป็นต้น
  • พาวเวอร์มิเตอร์:หากคุณใช้ พาวเวอร์มิเตอร์ ให้เลือกที่นี่ เราจะต้องใช้ FTP เพื่อตั้งค่าโซนพาวเวอร์ หากคุณไม่รู้จัก FTP ของคุณเราสามารถประมาณได้ที่นี่
  • อัตราการเต้นของหัวใจ: หากคุณใช้เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจให้เลือก ใช่ ที่นี่ เราจำเป็นต้องทราบ Threshold HR (FTHR) ของคุณเพื่อตั้งค่าโซนอัตราการเต้นของหัวใจ หากคุณไม่รู้จัก FTHR ของคุณเราสามารถประเมินได้ที่นี่

เมื่อการตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเริ่มใช้ Dash กับโปรไฟล์อัตโนมัติหรือสร้างโปรไฟล์ใหม่และเริ่มปรับแต่งหน้า Dash ปั่น ได้

ดูเพิ่มเติม: การตั้งค่าผู้ใช้

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"