Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

เลือกเส้นทาง

เมื่อคุณเพิ่มเส้นทางลงใน Dash แล้ว คุณพร้อมที่จะเลือกเส้นทาง และตามเส้นทางระหว่างการปั่นของคุณ ในการเริ่มต้นเส้นทางบน Dash คุณสามารถเลือกเส้นทางได้จากกลุ่มเส้นทางเมนูหลัก > เลือกเส้นทาง

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"