Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

ข้อความการนำทางและจุดที่น่าสนใจ

เมื่ออยู่ในไฟล์เส้นทาง Dash สามารถแจ้งให้คุณทราบถึงการเลี้ยว เพื่อช่วยในการแจ้งการนำทางของคุณ ไฟล์ของการนำทางอาจรวมถึงการแจ้งเตือน POI (จุดที่น่าสนใจ) ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมเพื่อช่วยในการค้นหาสิ่งต่างๆ ในเส้นทาง เช่นจุดชมวิว จุดแวะพัก หรือร้านค้า

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มหน้าข้อความนำทาง ซึ่งแสดงรายการการเลี้ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นในเส้นทาง

ในการเพิ่มหน้าข้อความนำทาง Dash ของคุณ ไปที่:เมนูหลัก > การตั้งค่า: ชื่อโปรไฟล์ > แก้ไขหน้าข้อมูล > เพิ่มหน้าสำเร็จรูป > ข้อความนำทาง

ดูเพิ่มเติม: การตั้งค่าแผนที่และเส้นทาง

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"