Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

หน้าจอหลัก: เปลี่ยนโปรไฟล์

ใช้ปุ่มเลือกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการปั่นจากหน้าจอหลัก จากเมนูเปลี่ยนโปรไฟล์โปรไฟล์ที่เลือกในปัจจุบันจะถูกระบุด้วยเครื่องหมายถูก รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ เมนูหลัก > เปลี่ยนโปรไฟล์

ดูการตั้งค่าโปรไฟล์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าโปรไฟล์การปั่นของคุณ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"