Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การเปลี่ยนหน้าปั่น

โดยค่าเริ่มต้นการปั่นทั้งหมดเริ่มต้นในหน้า 1 ใช้ปุ่มเลือนหน้า/เลื่อนหลังในระหว่างการปั่นเพื่อเปลี่ยนหน้าข้อมูลในโปรไฟล์ปัจจุบัน

ดู แก้ไขหน้าข้อมูลการปั่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งหรือเพิ่มหน้าการปั่น

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"