Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

สีโซน

ช่องข้อมูลสามารถตั้งค่าให้แสดงตัวบ่งชี้โซนตามสีในพื้นหลังของช่องข้อมูล สีของโซนจะปรากฏช่องข้อมูลสำหรับ พาวเวอร์, โซนพาวเวอร์,อัตราการเต้นของหัวใจ และโซนชีพจร

สามารถเปิดหรือปิดสีโซนได้ที่ ตั้งค่า > สีโซน

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"