Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

แจ้งเตือนจุดที่น่าสนใจ

การตั้งค่าการแจ้งเตือนจุดสนใจกำหนดว่าคุณจะได้รับแจ้งจุดที่น่าสนใจใดๆ ในไฟล์เส้นทางปัจจุบันของคุณหรือไม่ คุณสามารถเลือกเสียงเตือน ข้อความ ทั้งสอง หรือไม่มีการแจ้งเตือน

หากต้องการอัพเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนจุดที่น่าสนใจ ให้ไปที่:เมนูหลัก > ตั้งค่า Dash > แผนที่และเส้นทาง > จุดที่น่าสนใจ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"