Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

Dash มี 2 ตัวเลือกในการรีเซ็ตค่าโรงงาน:

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมด และโปรไฟล์การปั่นให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้ ในขณะที่ยังคงโปรแกรมออกกำลังกาย เส้นทาง และแผนที่ที่บันทึกไว้ใน Dash

วิธีคืนค่า Dash เป็นค่าเริ่มต้น:

  1. ไปที่ เมนูหลัก > ตั้งค่า Dash > เครื่อง > ตั้งค่าโรงงาน .
  2. เลื่อนลงในเมนูตั้งค่าโรงงาน เพื่อค้นหาและเลือกตั้งค่าโรงงาน

ลบทั้งหมด และรีเซ็ต Dash

ควรใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะในกรณีที่ต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ไฟล์กิจกรรม การออกกำลังกาย เส้นทาง และการตั้งค่าอื่นๆ

หากต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดออกจาก Dash:

  1. Go to เมนูหลัก > ตั้งค่า Dash > เครื่อง > ตั้งค่าโรงงาน.
  2. เลื่อนลงในเมนูเพื่อค้นหา ตั้งค่าโรงงาน และเลือกลบทั้งหมด และรีเซ็ต Dash

คำเตือน: ตัวเลือกนี้จะลบข้อมูลผู้ใช้และไฟล์ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"