Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

โซนอัตราการเต้นของหัวใจ

Dash มีหลายตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าโซนอัตราการเต้นของหัวใจ โซนอัตราการเต้นของหัวใจที่ใช้ใน Dash จะอัพเดตโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่า FThr ของคุณเว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้โซน อัตโนมัติ (ปรับได้) ซึ่งจะใช้ประวัติการปั่นของคุณเพื่อตรวจสอบการเพิ่มหรือลด FThr ของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดช่วงโซนอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มและลบโซน และเปลี่ยนสีของโซนผ่าน Stages Link ในการปรับแต่งโซนอัตราการเต้นของหัวใจให้ไปที่บัญชี Stages-Link.com ของคุณ คลิกที่ชื่อของคุณที่มุมบนขวาและเลือกบัญชี จากเมนูบัญชีให้เลือก Thresholds / Zones และไปที่การตั้งค่าโซนชีพจร

หากต้องการตั้งค่าโซนอัตราการเต้นหัวใจของคุณจาก เมนูหลัก, เลือกตั้งค่า Dash > การตั้งค่าผู้ใช้ > โซนชีพจร > วิธี จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกจากหนึ่งในวิธีการคำนวณในตาราง (ด้านล่าง) หรือถ้าคุณตั้งค่าโซนที่กำหนดเองใน Stages Link ให้เลือก Stages Link App เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าโซนที่กำหนดเองของคุณ

วิธีการคำนวณ คำนิยาม
อัตโนมัติ (ปรับได้) การคำนวณโซนอัตโนมัติ/แบบปรับได้จะปรับโซนของคุณตามข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจใน 90 วันที่ผ่านมา
Stages ใช้โซน Stages ที่ตั้งค่าเริ่มต้นที่เห็นในตารางด้านล่าง
Friel ใช้โซน Friel ที่ตั้งค่าเริ่มต้นที่เห็นในตารางด้านล่าง
แอพ Stages Link ใช้โซนฝึกซ้อมที่กำหนดเองใน Stages Link

โซน Stages ค่าเริ่มต้น

โซน ชื่อ % of FThr
โซน 1
Recovery 0-64%
โซน 2
Endurance 65-84%
โซน 3
Tempo 85-91%
โซน 4
Threshold 92-99%
โซน 5
VO2 100-104%
โซน 6
Anaerobic 105%+

โซน Friel ค่าเริ่มต้น

โซน ชื่อ % of FThr
โซน 1
Recovery 0-81%
โซน 2
Endurance 82-89%
โซน 3
Tempo 90-93%
โซน 4
Subthreshold 94-99%
โซน 5
Suprathreshold 100-102%
โซน 6
Superthreshold 103-106%
โซน 7
Anaerobic Capacity 107%+

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"