Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การตั้งค่า Dash

ภายใต้การตั้งค่า Dash คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้หลากหลายรวมถึงข้อมูลผู้ใช้และการตั้งค่าอุปกรณ์ คุณจะจับคู่โทรศัพท์ของคุณและปรับการตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์เมื่อใช้แผนที่หรือการออกกำลังกาย

หากต้องการเข้าถึงเมนูการตั้งค่า Dash ให้ไปที่: เมนูหลัก > ตั้งค่า Dash

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"