Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

เปลี่ยนโปรไฟล์

คุณสามารถเลือกโปรไฟล์กิจกรรมได้จากหน้าหลักหรือไปที่เมนูหลัก และเลือกเปลี่ยนโปรไฟล์เพื่อสลับโปรไฟล์ หรือเพิ่มโปรไฟล์ใหม่ไปยัง Dash ของคุณ

โปรไฟล์ใหม่สามารถตั้งค่าเป็นความเร็วอัตราการเต้นของหัวใจ หรือเน้นค่าวัตต์หรือเริ่มต้นตั้งแต่แรกด้วยโปรไฟล์ว่างเปล่า

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"