Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

สีโซน

ช่องข้อมูลสามารถตั้งค่าให้แสดงตัวบอกสีโซนตามขอบช่องข้อมูล สีของโซนจะปรากฏช่องข้อมูลสำหรับ พาวเวอร์, โซนพาวเวอร์,อัตราการเต้นของหัวใจ และโซนชีพจร

สามารถเปิดหรือปิดสีโซนได้ที่เมนูหลัก > การตั้งค่า: ชื่อโปรไฟล์ > สีโซน

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"