Dash M200/L200 - แหล่งที่มาพาวเวอร์

แหล่งที่มาพาวเวอร์

เนื่องจากผู้ใช้บางคนอาจมีแหล่งพาวเวอร์สองแหล่ง เช่น พาวเวอร์มิเตอร์ และสมาร์ทเทรนเนอร์ Dash จึงอนุญาตให้คุณเลือกเซ็นเซอร์ที่จะแสดงในช่องพาวเวอร์ เลือกจาก พาวเวอร์ หรือ เทรนเนอร์

สามารถตั้งค่าแหล่งพาวเวอร์ได้ที่ ตั้งค่า > การจัดการข้อมูล> แหล่งพาวเวอร์.

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"