Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

ยกเลิกการใช้งานเส้นทาง

เมื่อคุณเลือกเส้นทางแล้ว ระบบจะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มปั่นครั้งต่อไป หากคุณเลือกเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ต้องการใช้งานเส้นทางในการปั่นครั้งต่อไป คุณสามารถยกเลิกการใช้งานเส้นทางก่อนที่จะเริ่มการปั่นครั้งต่อไป

หากต้องการปิดใช้งานเส้นทาง ให้ไปที่ ไฟล์ > เส้นทาง > ยกเลิกการใช้งานเส้นทางปัจจุบัน

หมายเหตุ: ตัวเลือกเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือกการใช้งานเส้นทางแล้ว

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"