Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

ประเภทของเซ็นเซอร์และการตั้งค่าเซ็นเซอร์

ประเภทเซ็นเซอร์ต่อไปนี้ใช้งานได้กับ Dash:

อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าเพิ่มเติมในเมนูเซ็นเซอร์ เช่นการตั้งค่าขนาดล้อหรือแหล่งกำเนิดความเร็วภายใต้เมนูเซ็นเซอร์ความเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเซ็นเซอร์

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"