Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

แจ้งเตือนออกนอกเส้นทาง

การตั้งค่าการแจ้งเตือนออกนอกเส้นทางจะกำหนดว่า คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ GPS ตรวจพบว่าคุณอยู่นอกเส้นทางหรือไม่ คุณสามารถเลือกเสียงเตือน ข้อความ แจ้งเตือนทั้งสอง หรือไม่มีการแจ้งเตือน

หากต้องการอัปเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนนอกเส้นทาง ให้ไปที่ตั้งค่า > ตั้งค่า Dash > แผนที่และเส้นทาง > แจ้งเตือนออกนอกเส้นทาง

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"