Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

ประหยัดแบตเตอรี่

ภายใต้ ตั้งค่า > ประหยัดแบตเตอรี่ คุณสามารถปรับโปรไฟล์ของคุณเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้เหมาะสมตามสภาพการปั่นของคุณ

โหมดประหยัดแบตเตอรี่
ปิด การใช้งานแบตเตอรี่ปกติ แสงหน้าจอจะยังคงอยู่ที่การตั้งค่าความสว่างหน้าจอปัจจุบันของคุณ
เปิด แสงไฟจะดับลงหลังจากไม่มีการใช้งานนาน 10 วินาทีและกลับสู่การตั้งค่าความสว่างปกติเมื่อกดปุ่ม

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"