Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

ทริกเกอร์รอบอัตโนมัติ

เปิดใช้ทริกเกอร์รอบอัตโนมัติเพื่อสร้างรอบใหม่หลังจากระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด หากต้องการเปิดใช้งานทริกเกอร์รอบอัตโนมัติ ให้ไปที่ตั้งค่า > ทริกเกอร์รอบอัตโนมัติ

หากต้องการตั้งรอบอัตโนมัติภายในการออกกำลังกาย โปรดดูที่การตั้งค่ารอบอัตโนมัติ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"