Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

แหล่งที่มาพาวเวอร์

เนื่องจากผู้ใช้บางคนอาจมีแหล่งพาวเวอร์สองแหล่ง เช่น พาวเวอร์มิเตอร์ และสมาร์ทเทรนเนอร์ Dash จึงอนุญาตให้คุณเลือกเซ็นเซอร์ที่จะแสดงในช่องพาวเวอร์ เลือกจาก พาวเวอร์ หรือ เทรนเนอร์

สามารถตั้งค่าแหล่งพาวเวอร์ได้ที่ ตั้งค่า > ตั้งค่าข้อมูล > ปรับแต่ง > แหล่งที่มาพาวเวอร์

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"