Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

แหล่งที่มาของการเคลื่อนไหว

เนื่องจากผู้ใช้บางคนอาจมีแหล่งที่มาของการเคลื่อนไหวสองแหล่ง เช่น GPS และเซ็นเซอร์ความเร็ว Dash ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะแสดงเซ็นเซอร์ใดในช่องของความเร็วและระยะทาง เลือกจาก GPS, เซ็นเซอร์, เทรนเนอร์, หรือE-Bike.

แหล่งที่มาของการเคลื่อนไหวสามารถตั้งค่าได้ที่ตั้งค่า > การตั้งค่าข้อมูล > ปรับแต่ง > แหล่งที่มาของการเคลื่อนไหว

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"